The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Si kecil dan pembelajaran berasaskan multimedia interaktif

Februari 2007. ms 84-85.

Tidak dinafikan bahawa teknologi komputer boleh menjadi wadah utama perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak. Ia mampu menjadikan proses pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak lebih menarik, meluas dan merangkum.

Bagaimanapun antara isu utama yang sentiasa menjadi agenda penyelidik dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ialah dari segi keberkesanan pembelajaran berbantukan elemen multimedia.

Pembelajaran dan multimedia

Dalam membincangkan konsep pembelajaran, kita tidak dapat lari daripada teori-teori seperti Konstruktivisme oleh Piaget. Teori ini secara umumnya menekankan interaksi kanak-kanak dengan idea tersendiri mereka terhadap bahan pembelajaran.

Dengan itu barulah kita dapat memahami bagaimana kanak-kanak belajar menggunakan komputer dan seterusnya membesar.

Bagi kanak-kanak, proses kali pertama menggunakan perisian multimedia pastinya melibatkan tunjuk ajar dan pengawasan ibu bapa, penjaga atau guru. Penggunaan perisian yang melibatkan proses penyelesaian masalah juga perlu dikaji dari segi kemampuan kanak-kanak menyelesaikannya tanpa atau dengan bantuan sesiapa.

Seperti yang diketahui umum, kanak-kanak dalam usia melebihi 2 atau 3 tahun begitu tinggi sifat ingin tahunya. Namun mereka tidak mampu memberikan respon sempurna bagi satu-satu perkara berdasarkan pemikiran yang logikal.

Aktiviti prasekolah sebagai contoh, jika dikaitkan dengan penggunaan komputer mampu membina kemahiran bahasa, kognitif dan sosial kanak-kanak.

Pada aras umur ini jika mereka diperkenalkan dengan teknologi multimedia, maka akan wujud asas pengetahuan celik ICT dalam minda mereka. Ini dijelmakan melalui pengalaman mereka berinteraksi dengan komputer.

Untuk artikel penuh e-mel syahruln77@gmail.com

1 comment:

aly_aliaa91ace said...
This comment has been removed by the author.
Blog Widget by LinkWithin